ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ HUBDIA (1993)

Διαφάνειες και πληροφορίες αποστολής πρώτης υπηρεσίας Hubble (1993). Τρεις μεγάλες διαφάνειες (6 x 6 cm) από τη NASA από τη συναρμολόγηση εργάζονται στο διάστημα στο Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble το 1993. Υλικό της καλύτερης δυνατής ποιότητας. Επιπλέον, μια έκδοση ESA σχετικά με αυτήν την αποστολή (A3, 4 σελίδες) και πληροφορίες τύπου (A4, 10 σελίδες) της NASA σχετικά με αυτήν την ιστορική πτήση STS-61.

Drei große Superdias und Info First Service Mission Hubble (1993)

Super Folien und Info First Service Mission Hubble (1993). Drei große Objektträger (6 x 6 cm) der NASA aus der Montage im Weltraum am Hubble-Weltraumteleskop im Jahr 1993. Material von bestmöglicher Qualität. Darüber hinaus eine ESA-Ausgabe über diese Mission (A3, 4 Seiten) und Presseinformationen (A4, 10 Seiten) der NASA zu diesem historischen Flug STS-61.

Three large Superdia’s and info first service mission Hubble (1993)

Super slides and info first service mission Hubble (1993). Three large slides (6 x 6 cm) by NASA from the assembly work in space on the Hubble Space Telescope in 1993. Material of the best possible quality. In addition, an ESA edition about this mission (A3, 4 pages) and press information (A4, 10 pages) of NASA regarding this historic flight STS-61.

Close